קול קורא למצפים ציבוריים להגשת בקשות תמיכה במסגרת תמיכה במצפים לביצוע פעילות חינוכית לשנת 2023 – התשפ"ג

סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – "הסוכנות") מעוניינת לסייע למצפים ציבוריים (להלן – "המצפים") לקיים פעילות חינוכית מגוונת בתחומי חלל ואסטרונומיה לצעירים ולקהל הרחב.

הסוכנות תתמוך במצפים באמצעות מבחנים לחלוקת כספים של סוכנות החלל הישראלית (להלן – "מבחני התמיכה") עבור פעילויות חינוכיות שונות בתחומי החלל והאסטרונומיה לצעירים ולקהל רחב, על פי התנאים המפורטים בקול קורא זה, במבחני התמיכה, ובכפוף ליתר המקורות המשפטיים הרלבנטיים. יובהר כי למשרד שמורה הזכות לתקן את מבחני התמיכה בכל עת, גם בהתייחס לשנת תמיכות 2023.

מבחני התמיכה מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד בקישור הבא: https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_science_and_technology

מבחני התמיכה כוללים פירוט על הגופים הרשאים להגיש בקשות במסגרת תקנת התמיכה ותנאי הסף, וכן הגדרות מפורטות על טיב הפעילות הנתמכת.

 

אופן ומועדי ההגשה

  • בקשת התמיכה תוגש רק באמצעות מערכת מרכב"ה, שהגישה אליה היא באמצעות אתר האינטרנט בקישור הבא:  https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
  • הכניסה למערכת מרכב"ה באמצעות כרטיס חכם, כמפורט במסמך המפורט בנושא המצורף לקול הקורא באתר המשרד "הגשת בקשות לתקנת מצפים דרך פורטל התמיכות של מרכב"ה".
  • בקשות לתמיכה ניתן להגיש החל מפרסום מבחני התמיכה ועד למועד האחרון להגשת הבקשות: יום חמישי, 8 ביוני 2023, י"ט בסיוון התשפ"ג, בשעה 12:00.
  • חובה להגיש בקשת תמיכה במועד, בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים, באופן מלא, תקין וכשכל המידע בהם נכון ומדויק. בקשה שלא תוגש כאמור לא תובא לדיון ותטופל בהתאם להוראות הנוהל הרלבנטיות. ועדת התמיכות לא תמליץ או תאשר, לפי העניין, הארכת מועדים להגשת בקשה, מידע או מסמכים אלא במקרים חריגים במיוחד. כמו כן, הוועדה לא תאשר תיקונים מהותיים בבקשת תמיכה ואף אינה מתחייבת לאפשר תיקון טעויות דפוס, טעויות סופר או כיו"ב טעויות.       
  • במקרה של סתירה בין המופיע במודעה זו והמופיע במבחני התמיכה, יגבר המופיע במבחנים. האמור במודעה זו אינו גורע מסמכות המשרד להתקין נהלים ליישום מבחני התמיכה, לתקנם או לתקן האמור במודעה זו, לפי העניין.
  • אין באמור במודעה זו כל התחייבות לאישור בקשת תמיכה או למתן תמיכה בסכום כלשהו. חלוקת תמיכה בפועל כפופה לזמינות תקציבית.
תאריך פרסום: 
23.04.2023