מלגות רמון 2023 – השתלמויות בתחום החלל

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד), מעוניין להנציח את זכרו של אל"מ אילן רמון ז"ל, בין היתר באמצעות חלוקת מלגות לסטודנטים הפועלים בתחומי החלל לצורך השתתפות בתכניות לימודים בתחום החלל (להלן – המשתלמים).

בכוונת המשרד לחלק 5 מלגות בסך 25,000 ₪ כמפורט בתקנון זה (להלן – המלגות).

 • מטרות חלוקת המלגות הנן:
  1. לסייע לקידום המקצועי של סטודנטים הפועלים בתחום החלל באמצעות חשיפתם לחזית המחקר והפיתוח בתחום בזירה העולמית.
  2. להגדיל את היצע המועמדים לשילוב בתעשיית החלל הישראלית ובמחקר ובפיתוח בתחום, ולהעלות את רמתם.
  3. לפתח קשרים מקצועיים בקרב דור העתיד של העוסקים בתחום החלל בישראל, כתשתית לשיתופי פעולה עתידיים.
  4. להגביר את המעורבות של סטודנטים בתחום החלל בפעילות החינוכית בישראל.
 • קבלת המלגה מותנית בביצוע תכנית מעורבות, אשר תכלול ביצוע פעילות התנדבותית בהיקף של 100 שעות לכל הפחות במהלך שנה מיום הזכייה במלגה. תכנית המעורבות תהיה רציפה ובעלת יעדים מוגדרים, ולא תתבסס על הקצאת שעות ספורדית לפרויקטים שונים.  
 • מועמדות יש להגיש באמצעות מילוי טופס ההגשה המצורף כנספח א' וצירוף כל המסמכים הנלווים.
 • הטופס ימולא על גבי מחשב ולא בכתב יד, למעט חתימת המועמד; בשפה העברית (אלא אם מצוין אחרת). ניתן להוריד את הטפסים גם מאתר האינטרנט של משרד המדע www.most.gov.il 
 • המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  יום חמישי א' בניסן תשפ״ג ה-23.3.2023 עד השעה 12:00.
 • הבקשות יוגשו לכתובת הדוא"ל: milgotchalal@most.gov.il כקובץ PDF אחד ובו כלל מסמכי ההגשה (גודל הקובץ לא יעלה על 7MB). כותרת המייל תכלול את שם המגיש וכן את הכותרת "מלגות רמון  2023". המשרד יהיה רשאי לדחות על הסף בקשות שתגענה באיחור, שיחסרו בהן פרטים, או שלא ימולאו בהתאם להנחיות.
תאריך פרסום: 
07.03.2023