מכרז לביצוע פעילויות תוכן וחשיפה, פעילויות מקוונות וניהול רשת מקצועית בתחום החלל

מסמכי המכרז המלאים, בנוסחם המחייב, מפורסמים באתר המשרד תחת הכותרת "פרסומים"

הפרטים שלהלן מיועדים לידיעה בלבד בכל מקרה של סתירה בין המודעה לבין מסמכי המכרז המלאים, יגברו מסמכי המכרז

השירותים המבוקשים:

השירותים הנדרשים מהספק/ים הם מתן מענה מלא ומעטפת לפעילויות החשיפה והתוכן שמקיימת הסוכנות במסגרת שנת הפעילות כמפורט בהרחבה בסעיף 4 למכרז

תנאי סף מקצועיים סל א':

המציע הצעה עבור סל א' נדרש לעמוד בכל סעיפי תנאי הסף שלהלן, במצטבר:

1. המציע:

1.1 בחמש השנים האחרונות, המציע בעל ניסיון בניהול שני פרויקטים לפחות שכל אחד מהם כלל שישה (6) אירועים לפחות במקביל, כאשר היקפו הכספי המינימאלי של אחד מהפרויקטים היה 1,500,000 ₪ לפחות, ומספר המשתתפים / מבקרים בכל אחד מהפרויקטים היה 3,000 לפחות

    לעניין זה "ניהול פרויקט" – בניית קונספט, ניהול לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי של האירוע, ניהול התוכן, מיתוג, הפעלה לוגיסטית של האירוע בפועל

    לעניין זה "היקף כספי" – היקפו הכספי הכולל של האירוע שנוהל על ידי המציע, לרבות עלויות גופים אחרים השותפים באירוע

 1.2 בחמש השנים האחרונות, המציע או קבלן משנה מטעמו שיוצג במסגרת ההצעה, בעל ניסיון בפיתוח תוכן עבור 4 אירועים בתחומי הנגשה של תוכן מדעי לקהל רחב בהם השתתפו באופן פיזי לפחות 1,000 משתתפים

לעניין זה "פיתוח תוכן" – אחריות על כל היבטי התוכן באירוע, מבניית קונספט דרך כל שלבי הפיתוח ועד הוצאה לפועל, כולל כתיבה ועריכה מדעית ופדגוגית, באמצעות צוות של אנשי מקצוע מטעם המציע או קבלן המשנה

2. מנהל הפרויקט המוצע:

במהחל חמש השנים האחרונות, מנהל הפרויקטים בעל נסיון בניהול פרויקט אחד לפחות של 3 אירועים במקביל לפחות,בהיקף כספי מינימאלי של300,000  ₪ לפרויקט כולו, ואשר כלל 1,500 משתתפים / מבקרים לכל הפחות בפרויקט כולו. 

3. מנהל התוכן המוצע:

במהלך חמש השנים האחרונות, מנהל התוכן בעל ניסיון בפיתוח וניהול תוכן עבור 3 אירועים לכל הפחות בתחומי הנגשה של תוכן מדעי לקהל רחב בהם השתתפו באופן פיזי לפחות 1,000 משתתפים.

לעניין זה "פיתוח וניהול תוכן" – אחריות על כל היבטי התוכן באירוע, מבניית קונספט דרך כל שלבי הפיתוח ועד הוצאה לפועל כולל כתיבה ועריכה מדעית ופדגוגית באמצעות צוות של אנשי מקצוע שנוהלו באופן ישיר על ידי המנהל,  והכנת כוח האדם לקראת האירוע

תנאי סף מקצועיים סל ב':

המציע הצעה עבור סל ב' נדרש לעמוד בכל סעיפי תנאי הסף שלהלן, במצטבר:

 1. בחמש השנים האחרונות המציע בעל ניסיון בהפקה של לפחות חמישה שידורים חיים שכללו את כל האמור להלן, במצטבר:
  • פיתוח קונספט למשדר;
  • פיתוח תוכן, לרבות ליין אפ, תסריט וספר במה מפורטים.
  • הפקת המשדר בפועל, לרבות הפעלת ניידות שידור, מנחים, בימוי, ציוד, שידור טלוויזיוני / אינטרנטי, בטיחות וכו'.
 2. בחמש השנים האחרונות המפיק בעל ניסיון בהפקה של לפחות 3 שידורים חיים שכללו את כל האמור להלן, במצטבר:
  • פיתוח קונספט למשדר;
  • פיתוח תוכן, לרבות ליין אפ, תסריט וספר במה מפורטים.
  • הפקת המשדר בפועל, לרבות הפעלת ניידות שידור, מנחים, בימוי, ציוד, שידור טלוויזיוני / אינטרנטי, בטיחות וכו'.
 3. בשלוש השנים האחרונות, מנהל התוכן בעל ניסיון בפיתוח וניהול תוכן עבור 3 פרויקטים לכל הפחות בתחומי הנגשה של תוכן מדעי לקהל רחב אליהם נחשפו לפחות 5,000 משתתפים

לעניין זה "פיתוח וניהול תוכן" – אחריות על כל היבטי התוכן בפרויקט, מבניית קונספט דרך כל שלבי הפיתוח ועד הוצאה לפועל, כולל כתיבה ועריכה מדעית ופדגוגית, באמצעות צוות של אנשי מקצוע

תנאי סף מקצועיים – סל ג':

 1. המציע בעל ניסיון של שנה לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות בניהול רשת שותפים, כולל הקמת מערך שותפים (איתור וגיוס שותפים, בנית תכניות עבודה וכו'), העמדת תשתית דיגיטלית, תשתית פיזית, ניהול תוכן, מערך שירות ותמיכה, מעקב ובקרה
 2. מנהל רשת השותפים המוצע:

א.בעל תואר אקדמי ראשון לפחות

ב. בעל ניסיון של שנה אחת לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות בעבודה בניהול רשת שותפים

לעניין תנאי הסף, "רשת שותפים" – קבוצת נציגי ארגונים ומוסדות בעלי עניין משותף הפועלים לקידום ופיתוח תחום העניין. קבוצה המונה מעל 60 אנשים, מנהלת קשרים באמצעים וירטואליים ופיזיים, קיימת מעל ל-12 חודשים ברצף

היקף ומשך ההתקשרות:

משך ההתקשרות יהיה לתקופה של שנה (עם אופציה להארכת ההתקשרות עד לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת) התאריך אחרון להגשת ההצעות הוא יום ג', ג' בטבת ה׳תשפ״ג, 27 בדצמבר 2022  עד השעה 12:00

ההצעות יוגשו ל"תיבת המכרזים" של המשרד, רחוב קלרמון גאנו 3, בניין ג', ירושלים, קומה 3,ליד חדר 302

שאלות הבהרה ניתן להפנות רק בדוא"ל, לכתובת shavua@most.gov.il  עד 4/12/2022 בשעה 15:00.

מסמכי המכרז המלאים הכוללים את פירוט השירותים והיקפם, תנאים, מסמכים נדרשים, אופן ההגשה, אופן הערכת ההצעות ותנאי ההתקשרות והתמורה מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד בכתובת:http://www.most.gov.il   תחת הלשונית "פרסומים"

בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין מסמכי המכרז המלאים יגברו מסמכי המכרז

תאריך פרסום: 
17.11.2022