transit2019.jpg

איור ימיני: מעבר כוכב חמה כאשר כיוון צפון כיפת השמיים הוא למעלה. באיור שבמרכז: תחילת המעבר כפי שתיראה בטלסקופים. באיור השמאלי: סוף המעבר של כוכב חמה על פני השמש.