stmd_atomic_clock.jpg

 השעון האטומי. בין היתר, המערכת תפעיל שדות מגנטיים עצמאיים וקבועים, שינסו לבטל השפעות חיצוניות על פעולת השעון. קרדיט: NASA
השעון האטומי. בין היתר, המערכת תפעיל שדות מגנטיים עצמאיים וקבועים, שינסו לבטל השפעות חיצוניות על פעולת השעון. קרדיט: NASA