Orange.png

כתום
כתום הוא השחור החדש? אם כבר, שחור הוא הכתום החדש