1280px-Hadean.jpg

האם החיים נוצרו בנסיבות חריגות והרסניות מאוד, או שמא מעגלים פשוטים של גשם ושמש יצרו את החלבונים הראשונים על אדמה רגילה? קרדיט: Tim Bertelink
האם החיים נוצרו בנסיבות חריגות והרסניות מאוד, או שמא מעגלים פשוטים של גשם ושמש יצרו את החלבונים הראשונים על אדמה רגילה? קרדיט: Tim Bertelink